JÁTÉKSZABÁLYZAT

A jelen Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Lotus CNF Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100., cégjegyzékszáma: 01-09-209665, továbbiakban Lotus CNF) által a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalon üzemeltetett játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék kiírója és lebonyolítója a Lotus CNF Kft. (továbbiakban: Lotus CNF).

A Játékra jelentkező és/vagy a szavazáson részt vevő személy a részvétellel vagy szavazással minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékon résztvevő személyek

A Játékon részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lotus CNF nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Játék egy kategóriában kerül megrendezésre:

 1. Lotus Cleaning Komplett csomag termékeivel újjá varázsoltam járművem

A Játékon saját kezűleg készített alkotásokkal lehet pályázni. A feltöltött fényképekre nyilvánosan lehet szavazni. A legtöbb szavazatban részesülő pályamű nyerheti el a fődíjat. A soron következő legtöbb szavazatot kapott alkotás nyeri el a második díjat és a számban harmadik legtöbb szavazatot kapott jármű nyeri el a harmadik díjat.  A regisztrált szavazók is részt vesznek egy nyereménysorsoláson, ily módon ők is részesei lehetnek a játéknak.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2018. augusztus 03. és 2018. szeptember 20. között zajlik.

A Játékon részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjának 0.00 órájától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatók legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • hozzájárulás, hogy a Lotus CNF közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
 • Hozzájárulás, hogy a jövőben mind a pályázati anyaga, mind a nyertes pályázó személye megjelenhet a Lotus CNF weboldalain illetve közösségi oldalain, illetve egy jövőbeni hasonló fényképek kommunikációja során.
 • egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalon, és vehet részt a Játék

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Lotus CNF -nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Játék nyereményei:

1 db kétszemélyes utazás Las Vegas-ba

 • 2 személyes repülőjegy (a vízum ügyintézése és költsége a nyertest terheli)
 • 2 személyes szállás
 • 2db belépőjegy
 • napi 100 dollár költőpénz

1 db 200.000Ft értékű autókozmetikai szolgáltatás

1 db 50.000Ft értékű Lotus Cleaning ajándékcsomag

Nyertes az a személy, aki a legtöbb szavazatot kapja a fényképére.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt a 18. életévüket még be nem töltött kiskorúak.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Lotus CNF nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Lotus CNF az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játék nem oszt ki.

 

 1. A fényképek elbírálása, a nyertes kiválasztása

A fényképek elbírálása 2018. szeptember 20-22. között történik.

A fényképek elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására a sorban további legnagyobb szavazatot elért pályamű nyer. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Lotus CNF tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonon értesítjük a döntést követő 24 órán belül.

A Lotus CNF a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.my-lotus.com, www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalakon és ezen közösségi oldalakon  teszi közzé.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Lotus CNF -szel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Lotus CNF -t semmilyen felelősség nem terheli.

A Pályázók a nyereményeket személyesen vehetik át, vagy postai úton kapják meg 2018. szeptember 23-ig.

Amennyiben a nyereményt nem veszik át, úgy azt a Lotus CNF Kft-nél (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100) vehetik át 2018. november 30.-ig, kivéve a fődíj nyertesét. Ebben az esetben a nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti, oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Lotus CNF-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Lotus CNF részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Lotus CNF a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. A szavazás időtartama

A pályázati lehetőség mellett a beküldött fényképekre szavazni is lehetséges. A szavazás 2018. augusztus 3. napján 00 óra 00 perctől 2018. szeptember 20. napján 24 óra 00 percig tart.

 

 1. A szavazás nyereménye

A szavazásban a következő nyeremény kerülnek kisorsolásra:

 1. 1 db Korrekciós polírozás 300.000Ft értékben
 2. 1db Fényesítő polírozás 200.000Ft értékben
 3. 1 db Angelwax ajándékcsomag 50.000Ft értékben

 

 1. A szavazásban történő részvétel feltételei

A szavazásban minden magyar természetes személy (18 éven felüli) (továbbiakban ”Szavazó”) részt vehet.  A szavazásban e-mail címmel lehet részt venni.  A játék időtartama alatt az online felületen egy Szavazó egy nap egy fényképre egy alkalommal adhat le szavazatot egy IP címről. Azon Szavazók és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Lotus CNF a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Amennyiben a Szavazó nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Lotus CNF mindennemű felelősségét kizárja. A Szavazók a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Lotus CNF érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a Lotus CNF -t semmilyen felelősség nem terheli. A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Lotus CNF megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Szavazó bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Szavazót a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a Lotus CNF, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékból – a Lotus CNF megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Szavazók, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Szavazók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a Lotus CNF -nek okoztak.

A Szavazó kijelenti, hogy a Szavazásra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A szavazás menete

A Lotus CNF a nyereményjátékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden Szavazónak legalább egy alkalommal, legalább egy kategóriában szavaznia kell valamely, a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalon látható alkotásra.

A Szavazók kizárólag online jogosultak szavazni a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalon keresztül.

A nyertesek sorsolása

A Lotus CNF a játék teljes időtartama alatt, azaz 2018 augusztus 3. napján 00 óra 00 perctől 2018. szeptember 20. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes szavazatok közül 2018. szeptember 22. napján a weboldalba épített automatikus számláló segítségével összesen a 10. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Lotus CNF irodája, 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.  A pályázók kisorsolása a weboldalba épített számláló segítségével történik.

A sorsoláson a játék időtartama alatt szavazó minden Szavazó az összes, érvényes szavazatának a számával megegyező fényképpel vesz részt. A sorsolás tehát nem a regisztráció, hanem a szavazatok alapján történik. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt.

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatók, azonban készpénzre nem válthatók, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos. A Lotus CNF a nyertes Szavazót 2018. szeptember 22.-ig értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A Szavazók az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Szavazó köteles az értesítést 1 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Szavazó az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Lotus CNF jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni. A nyertes Szavazó nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja a 11. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes Szavazónak a nyereményt a Lotus CNF postai úton juttatja el a Szavazó által megadott magyarországi címre, vagy a Szavazó a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Lotus CNF irodájában. A nyertes Szavazó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön, kivéve a fődíj nyertesét, akinek 24 óra áll rendelkezésére. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Szavazó nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Lotus CNF terhére nem értékelhető. A Lotus CNF a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Lotus CNF kizárja a játékból azt a Szavazót, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Szavazó egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Szavazó téves adatszolgáltatásából eredően a Lotus CNF -t semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A nyereményjátékban és a szavazásban a játékosok és szavazók (továbbiakban, ahol a jelen szabályzat játékost és nyereményjátékot említ, az alatt értelemszerűen érteni kell a szavazót és szavazást is) személyes adatainak kezelése és feldolgozása a következő adatokra terjed ki: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. A játékosoknak a nyereményjátékban történő részvételhez a regisztrációs adatokon kívül más adatokat nem kell megadniuk. Ezen adatokat a Lotus CNF bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak a nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli. A játékos a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul a játék lebonyolítása során készített fényképek, egyéb felvételek nyilvánosságra hozásához, illetve hozzájárul a felvételek felhasználási jogának harmadik személy részére történő átengedéséhez.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázók személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Játékon való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Lotus CNF Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-96681/2016.), és azokat a Lotus CNF Kft. meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Játékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
 • a Játék során beküldött harmadik személyeket mutató fényképeket 2020. december 31.-ig my-lotus.com és www.lotuscleaning.eu weboldalakon, illetve a Lotus CNF Kft közösségi oldalain marketing és reklámtevékenységekkel kapcsolatosan nyilvánosan közzétegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(k) képmását, hangját ekként rögzítse nyilvánosságra hozza;
 • a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozások részére továbbítsa;

A Játékon való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Lotus CNF a megadott elérhetőségein megkeresse őket. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

 

 1. Felelősség

A fényképek hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Lotus CNF nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lotus CNF általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Lotus CNF a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Lotus CNF kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Lotus CNF -val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Lotus CNF a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Lotus CNF nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a fényképet, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Lotus CNF nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Lotus CNF -el szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Lotus CNF által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Lotus CNF -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Lotus CNF -t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Lotus CNF fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és az elbírálást követő 90 napig elérhető a www.lotuscleaning.eu/vegas weboldalon.

Amennyiben a fényképpek kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a info@lotuscleaning.eu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus. 01.